Časté otázky (FAQ)

Použite vyhľadávanie. Napíšte do políčka kľúčové slová vášho problému a nájdite odpovede na vaše otázky.

Najskôr skontrolujte napájací kábel Vášho PC. V prípade, že sa pripájate pomocou routra, skontrolujte, či je router správne zapojený k e-Net zásuvke a tiež k počítaču, a či svieti. Ak máte viacero PC, skontrolujte ostatné, či na nich služba funguje.

Následne skontrolujte prívodné signálne káble, či sú všetky riadne prepojené a spojené so zásuvkou e-Net, ktorú Vám zriadili technici pri zavedení služby.

Vyskúšať môžte aj tzv. reset routra, ak ho k pripojeniu používate. Reset vykonáte tak, že router odpojíte od elektrickej siete, pričom všetky svetielka na ňom zhasnú. Router nechajte odpojený cca 3 minúty, a následne ho opäť zapojte do elektrickej siete. Po opätovnom zapojení počkajte cca 5 minút, kým sa router zapne a bude v plnej prevádzke. Funkčnosť služby otestujte až po uplynutí tejto doby.

Ak služba nefunguje ani po reštarte routra, skúste Váš počítač pripojiť priamo do zásuvky e-Net. Najskôr treba odpojiť router od zástrčky e-Net. Vytiahnite kábel, ktorý pôvodne viedol do portu WAN/INTERNET na routri, a následne tento kábel pripojte k počítaču. Je potrebné počkať minimálne 45 minút až 1,5 hodiny, aby sa nové zariadenie na sieti automaticky autorizovalo. Po uplynutí tejto doby bude služba na novom zariadení plne funkčná.

Ak ste si neporadili, obráťte sa prosím na náš hotline 02/ 20 20 20 20 alebo helpdesk@e-net.sk.

Najskôr skontrolujte napájací kábel Vašej TV. V prípade, že máte viacero TV, skontrolujte aj ostatné, či na nich služba funguje. Skontrolujte prívodné signálne káble, či sú všetky riadne prepojené a spojené so zásuvkou e-Net, ktorú Vám zriadili technici pri zavedení služby.

Skontrolujte, či je vstup Vášho TV prepnutý na ten, v ktorom je zapojený Set Top Box, obvykle označené v menu ako HDMI/SCART. V prípade, že Vaša TV obsahuje viacero HDMI/SCART vstupov, skontrolujte fyzicky, v ktorom je kábel zo Set Top Boxu zapojený a ovládačom TV prepnite na tento vstup (napríklad HDMI2).

Taktiež nezabudnite skontrolovať, či je Set Top Box zapojený a napájaný elektrickou energiou. Spoznáte to tak, že na prednom paneli svieti dióda, ktorá by sa po stlačení zapínacieho tlačidla na ovládači Set Top Boxu mala rozsvietiť nazeleno. Dióda na prednom paneli Set Top Boxu reaguje na stláčanie tlačidiel diaľkového ovládača bliknutím. Ak k bliknutiu nedochádza, vymeňte batérie v diaľkovom ovládači.

Odporúčame Vám naštudovať si manuál k službe SUPER TV, ktorú nájdete v sekcii Dokumenty na stiahnutie.

Ak ste si neporadili, obráťte sa prosím na náš hotline 02/ 20 20 20 20 alebo helpdesk@e-net.sk.

V prípade, že ste chybu nespôsobili a nie je spôsobená ani zlyhaním niektorého z Vašich zariadení, nie ste za chybu zodpovedný a za výjazd technika a jeho prácu neplatíte.

Ak sa jedná o chybu, za ktorú e-Net nenesie zodpovednosť:

– prerušený kábel vnútri bytu
– odtrhnuté koncovky
– zle dotlačené konektory
– chybná TV
– chybný alebo zavírený počítač
– zaseknutý router
– iná chyba, ktorá je objektívne mimo zodpovednosti e-Net

výjazd je spoplatnený sumou podľa aktuálnej tarify. Momentálne je to 12 € za každú začatú pol hodinu práce technika.

Služby si môžte objednať elektronicky (www, mailom) alebo telefonicky na čísle 02 / 20 20 20 20, prípadne osobne v Zákazníckom centre.

Ak ste vlastníkom bytu, bude Vám stačiť občiansky preukaz a číslo LV.

Ak ste v prenájme, v zmluve bude potrebné podpísať čestné prehlásenie, že ste majiteľa bytu informovali o zavedení služieb a s tým súvisiacimi prácami a zásahmi, a že ten s nimi bezvýhradne súhlasil.

Služby je potrebné uhradiť najneskôr do 15. dňa aktuálneho mesiaca, v ktorom je služba používaná.
Máte dve možnosti platby.

Prvou je osobná platba v našom Zákazníckom centre, ktoré nájdete na Lichnerovej ulici 35 v Senci.

Druhou možnosťou je platba na náš účet, pomocou bankového prevodu.
Číslo nášho účtu je 507 730 1277 / 0900
IBAN: SK 21 0900 000000 507 730 1277
SWIFT: GIBASKBX.
Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo zmluvy, ktoré nájdete vo Vašej zmluve o pripojení.

V prípade neuhradenia ceny za služby do uvedeného termínu alebo uhradenia s uvedením zlých identifikátorov platby (variabilný symbol), Vám môže byť poskytovanie služby obmedzené či pozastavené a účtovaná zmluvná pokuta.

Áno, zmluvu je možné preniesť na inú osobu. Je však nutná návšteva nášho Zákazníckeho centra, ktorej sa musí zúčastniť pôvodná osoba, s ktorou je zmluva uzavretá, a taktiež nová osoba, ktorá na seba prevezme všetky práva a povinnosti, ktoré zo zmluvy vyplývajú.

Nový užívateľ môže vo väčšine prípadov ľubovoľne zmeniť rozsah, obsah či predmet zmluvy. Záväzné sú v prípade plynúcej viazanosti iba údaje o minimálnom mesačnom obrate, ktorý sa pôvodný užívateľ zaviazal dodržať, a podľa ktorého mu bola poskytnutá zľava na služby a termín ukončenia zmluvnej viazanosti.

Vypovedať zmluvu je možné doručením písomnej výpovede spoločnosti e-Net, s.r.o. Výpovedná lehota je 1 mesiac a uplynie posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. Tlačivo výpovede nájdete v sekcii Dokumenty na stiahnutie.

Žiadna technológia nie je dokonalá a bezporuchová, preto aj u nás zriedkavo dochádza k výpadkom. Tie sa snažíme eliminovať úpravami technológie. Keďže výpadky služieb sú spôsobené prevažne výpadkami elektrického napätia, väčšina bodov je už dnes vybavená tzv. UPS – záložným elektrickým zdrojom.

Naši technici sú pripravení okamžite po zistení problému začať s jeho odstraňovaním. Nakoľko je dohľadové centrum priamo v Senci, môžeme sa jednoznačne pochváliť najrýchlejšími reakčnými časmi pri odstraňovaní porúch.

Router je zariadenie, ktoré sprostredkúva prenos dát medzi dvoma alebo viacerými zariadeniami. Pomocou routra je možné k internetu pripojiť viacero zariadení v domácnosti (počítače, notebooky, mobily, tablety). Pripojenie je buď káblové alebo bezkáblové (Wi-Fi), v závislosti od typu routra a zariadení, ktoré používate.

Výber vhodného routra pre Vašu domácnosť odporúčame konzultovať s našimi technikmi. Taktiež odporúčame možnosť zakúpiť si router od našej spoločnosti, prípadne si ho prenajať. Ponúkame routre za zvýhodnených podmienok, postaráme sa o odbornú inštaláciu a zabezpečenie bezpečnosti siete, aby nebola zneužitá. Vyhnete sa tak mnohým komplikáciám.

Zároveň odporúčame, aby ste nepodcenili neodbornú inštaláciu routra. V prípade slabo zabezpečeného routra, respektíve Wi-Fi siete, na ktorú sa môžu pripojiť ako Vaši susedia, tak aj ktokoľvek iný, všetky právne následky a zodpovednosť za škody takto vzniknuté nesiete Vy.

Nie, náš internet je úplne bez obmedzení. Pri službách SUPERNET neuplatňujeme žiadne filtrovanie portov alebo služieb, ani žiadne iné obmedzovanie množstva prenesených dát, či rýchlosti.

Avšak, ak rozsah využívania služby účastníkom ohrozuje sieť a iné zariadenia potrebné na poskytovanie služieb, prípadne v jeho dôsledku môžu poklesnúť kvantitatívne alebo kvalitatívne parametre ich poskytovania ostatným účastníkom, je takýto rozsah užívania považovaný za zneužívanie služby. Spoločnosť e-Net, s.r.o. je oprávnená vykonať dočasné obmedzenie alebo prerušenie poskytovania služby tomuto účastníkovi.

Áno, môžete. V prípade, že odpájate starý router alebo počítač a dokážete tzv. releasnúť IP adresu, je možné pripojiť nové zariadenie hneď po vykonaní releasu IP starým zariadením. Služba internet bude funkčná hneď po pripojení nového zariadenia.

V prípade, že release IP adresy vykonať neviete, odpojte pôvodné zariadenie od zástrčky e-Net a pripojte do nej nové zariadenie. Je potrebné počkať minimálne 45 minút až 1,5 hodiny, aby sa nové zariadenie na sieti automaticky autorizovalo. Po uplynutí tejto doby bude služba na novom zariadení plne funkčná.

Áno, využívať môžete všetky funkcie služby SUPER TV na všetkých vašich televíznych prijímačoch. Zároveň môžte na každej TV sledovať inú reláciu, a tiež využívať službu archív alebo nahrávať na každej TV iný program. Nahrané relácie môžete dokonca sledovať na ktorejkoľvek z vašich TV bez ohľadu na to, na ktorej z nich boli nahrané.

Mesačný poplatok za službu ostáva rovnaký, či máte pripojenú jednu alebo viacero TV.

SET TOP BOX je zariadenie, ktoré je nevyhnutné pri prevádzke služby SUPER TV. V jednej domácnosti je možné mať aj viac Set Top Boxov, pričom pre každú TV potrebujete jeden.

Set top Boxy vám zapožičiame, prípadne si ich môžete zakúpiť. Limit pre domácnosť je aktuálne 4 ks Set Top Boxov v bytovom dome a 10 ks Set Top Boxov v rodinnom dome. Spoločnosť e-Net si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok bez predošlého upozornenia.

Služba ARCHÍV je dostupná pri väčšine staníc a balíkov SUPER TV. Vďaka službe ARCHÍV môžte sledovať programy spätne, bez nutnosti si ich dopredu nahrať. Obvykle je možné sledovať relácie až 7 dní nazad. Programy z archívu si dokonca môžete prehrať bez reklamy, keďže ju jednoducho pretočíte. Relácie v archíve sa po 7 dňoch postupne premazávajú.

Ak máte doma viac Set Top Boxov a pripojených viac TV prijímačov, môžete na každom z nich sledovať inú reláciu z archívu, vrátane relácií vo vysokom (HD) rozlíšení.

Službu ARCHÍV zabezpečujú naše servery, takže aj v prípade výpadku elektriny alebo inej poruchy vo Vašej domácnosti budú programy zaznamenané.

Ak si niektorú reláciu chcete zachovať na dlhšiu dobu, využite službu NAHRÁVANIE. Nahrávky programov môžete plánovať 7 dní dopredu, avšak je možné nahrať si aj relácie, ktoré sa ešte nachádzajú v archíve, obvykle až 7 dní nazad.

V rámci služby NAHRÁVANIE máte 5 hodín na uchovanie nahrávok, pričom každá nahrávka sa zachová po dobu 90 dní. Priestor na nahrávanie môžete uvoľniť zmazaním starých nahrávok, ktoré už nechcete uchovávať, uvoľníte tak miesto pre nové nahrávky. Ak by ste si chceli zachovať viac ako 5 hodín nahrávok, je možné dokúpiť si ďalších 100 hodín nahrávok.

Službu NAHRÁVANIE zabezpečujú naše servery, takže aj v prípade výpadku elektriny alebo inej poruchy vo Vašej domácnosti budú Vaše nahrávky zaznamenané.

So SUPER TV máte na výber, ktorá verzia TV rozhrania sa Vám pozdáva viac.

V prípade, že aktuálne využívate staršiu verziu, no chcete prepnúť na nové dostupné TV rozhranie, môžete tak urobiť pomocou ovládača od Set Top Boxu. Choďte do MENU, z ponuky vyberte NASTAVENIA, následne zvoľte možnosť PREPNÚŤ VERZIU PORTÁLU. Váš výber potvrďte stlačením ÁNO.

Ak vám služby SUPER TV bežia v novom TV rozhraní, no staršia verzia Vám predsa len vyhovovala viac, je možné vrátiť sa k pôvodnej verzii TV rozhrania. Môžete tak urobiť pomocou ovládača od Set Top Boxu. Choďte do MENU, z ponuky vyberte NASTAVENIA, následne zvoľte možnosť STARÉ ROZHRANIE. Váš výber potvrďte stlačením ÁNO.

S TV V MOBILE sú všetky služby SUPER TV dostupné aj na ďalších vašich zariadeniach. Sledovať všetky televízne programy tak môžete aj vo vašom mobile alebo tablete. Zároveň na nich taktiež môžte využívať archív, nahrávanie a služby videopožičovne.

Predtým, než začnete funkciu TV V MOBILE používať aj na ostatných zariadeniach, je potrebné ich najskôr spárovať. Pomocou ovládača od Set Top Boxu choďte do MENU, z ponuky vyberte NASTAVENIA, následne zvoľte možnosť PÁROVANIE. Zobrazí sa Vám QR kód, PIN kód a odkaz pre párovanie pomocou webstránky.

Ak dokážete načítať QR kód vašim mobilom/tabletom, použite na párovanie ten.

Pre ostatné zariadenia a tých, ktorí si nie su istí, ako QR kód použiť, je tu iné riešenie. Na TV obrazovke máte uvedený odkaz na webstránku pre párovanie zariadení. Otvorte túto webstránku na zariadení, ktoré chcete spárovať. Vyberte spôsob prihlásenia k Vášmu účtu (Facebook, Gmail, účet Flexi). Po prihlásení zadajte PIN kód zobrazený na obrazovke vašej TV.